ಯೋಜನೆಗಳು

1. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು.
ಅಮೃತ್

1.ಸ್ಲಿಪ್
2.ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
3.ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೊದನೆಗಳು
4.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧನ
5.೫ ನೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ನಡೆವಳಿಗಳು (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ)

3. ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ.

ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ೨೦೧೭-೧೮ ಸಾಲಿನ ವರದಿಗಳು .

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ೨೦೧೭-೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೬-೧೭.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನಾ ವರದಿ ೨೦೧೬-17 [ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ] .

5. Reports 2016-17.

Budget of the Board for the year 2016-17.

Annual Performance Report 2015-16 [Kannada].

Annual Performance Report 2015-16 [English].

6. Reports 2015-16.

Budget of the Board for the year 2015-16.

Annual Performance Report 2014-15 [Kannada].

Annual Performance Report 2014-15 [English].

7. Reports 2014-15.

Budget of the Board for the year 2014-15.

Annual Performance Report 2013-14 [Kannada].

Annual Performance Report 2013-14 [English].

8. Reports 2013-14.

Budget of the Board for the year 2013-14.

Annual Performance Report 2012-13 [Kannada].

Annual Performance Report 2012-13 [English].