ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ